Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Proč si vybrat naši školu?

  1. Nabízíme kvalitní výuku spojenou co nejvíce s reálným životem, založenou na moderních pomůckách a metodách. Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk, od 7. ročníku si žáci volí cvičení v Aj nebo další cizí jazyk – německý nebo ruský.
  2. Poskytujeme maximální podporu žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení a chování, žáci cizinci, PAS, sociální znevýhodnění aj.). Ve škole se žákům věnuje školní psycholog, školní speciální pedagog, asistenti pedagoga a školní asistent, pro třídy jsou pořádány podpůrné a preventivní programy na různá témata.
  3. Věnujeme se aktivně také vzdělávání žáků nadaných. Ve škole pracuje dlouhodobě Klub nadaných dětí ve spolupráci s Mensa Česko, pravidelně provádíme testování IQ žáků. Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání otevíráme každým rokem jednu třídu s rozšířeným vzdělávacím programem (rozšířená výuka angličtiny a logiky, Hejného matematika, osobnostní a sociální rozvoj). Někteří nadaní žáci navštěvují výuku matematiky o ročník výš. Podporujeme žáky při zapojení do různých soutěží a olympiád.
  4. Nedílnou součástí školního života je výuka a hodnocení sociálních dovedností žáka jako je odpovědnost, tolerance, spolupráce, plánování si práce, komunikace, respektování druhého, partnerství starších a mladších žáků, řešení problémů a také vytváření kvalitních vztahů mezi žáky, ale i žáky a učiteli a jinými lidmi. Tyto dovednosti jsou součástí všech předmětů, jsou posíleny činností žákovského parlamentu a prací v třídnických hodinách. Současně dbáme a pěstujeme bezpečné školní prostředí a vzájemnou důvěru, což je výsledkem práce všech pedagogických pracovníků a odborné činnosti školního poradenského pracoviště.
  5. Zaměřujeme se na ekologii a environmentální vzdělávání. Přírodovědné předměty vyučujeme v moderně zařízených a technicky vybavených odborných učebnách a v přírodní učebně. Věnujeme se dlouhodobě různým ekologickým aktivitám – sběr starého papíru, vysloužilých elektrozařízení, pomerančové kůry, lesních plodů. Pro žáky pořádáme četné vzdělávací aktivity a projekty s touto tématikou – exkurze, přednášky, Den země, tvořivé dílny, zájmové kroužky, volitelné předměty.

Jsme školou, která vede své žáky ke slušnému chování a dodržování pravidel, k odpovědnosti za vlastní práci, toleranci a vytváření vztahu k celoživotnímu učení. Naším cílem je umožnit každému žákovi zažití úspěchu a využití jeho schopností a studijního potenciálu. Dovednost plánovat si učení a znalost svých nedostatků vede k maximálnímu možnému rozvoji žáka. Snažíme se dát žákům základy pro jejich další vzdělávání a připravit je pro studium budoucí profese i osobní život tak, aby byli podle svých možností úspěšní a spokojení.