Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Oznámení na protiprávní jednání
Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín (dále jen škola) a osobám,
které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní nebo
jiné obdobné činnosti ve vztahu ke škole.

Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “zákon o ochraně
oznamovatelů”), byla do českého právního řádu, s účinností od 01.08.2023,
transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.
10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále i směrnice). Škola
v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) výše citovaného zákona uveřejňuje
následující informace:

Oznámením se rozumí
informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty,  ejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
d) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může podat
fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
2. služba,
3. samostatná výdělečná činnost,
4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
7. správa svěřenského fondu,
8. dobrovolnická činnost,
9. odborná praxe, stáž, nebo
10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
11. prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje,
z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti
oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí uvedené údaje obsahovat, pouze
pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Oznámení na protiprávní jednání
Oznámení může podat fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou
obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis
spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Kompletní seznam právních
předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva
spravedlnosti.

Komu a jak oznámení podat
Oznámení přijímá příslušná osoba (osoba posuzující důvodnost oznámení, navrhuje
opatření k nápravě a plní další úkoly dle zákona na ochranu oznamovatelů). Škola
určila jako příslušnou osobu:

Mgr. Adam Landsberger, tel. 556 833 275, e-mail: oznamovatel@mufrenstat.cz

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím
systému hlasových zpráv na výše uvedených kontaktech. V případě, že je doručováno
oznámení písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručuje se na
adresu Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, na obálce se uvede „Neotevírat, určeno pro příslušnou osobu“.

Na žádost oznamovatele příjme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě,
nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O přijetí oznámení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 7 dnů.

Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od přijetí oznámení o
výsledcích posouzení jeho oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech
lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Jiné způsoby oznámení protiprávního jednání
Oznámení lze učinit rovněž prostřednictvím oznamovacího systému
Ministerstva spravedlnosti na internetových stránkách
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,
Oznamovatel má v souladu se zákonem možnost podat oznámení
uveřejněním.

Vyloučení přijímání oznámení
Škola vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něho nevykonává práci nebo
jinou obdobnou činnost.

Odkazy:
Zákon o ochraně oznamovatelů (zde)
Odkaz na nejčastější dotazy (zde)