Přeskočit na obsah

Základní škola Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní informace

Stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce 2019/2020 působí ve škole odborný pedagogický pracovník – školní psycholog. Je součástí odborného týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP), spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.

Funkce školního psychologa je samostatná poradenská činnost. Poskytuje komplexní poradenské služby žákům, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Veškeré informace a dokumentace jsou vedeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a rovněž v souladu s etickým kodexem práce školního psychologa (závaznou normou postupů vůči klientům např. povinná mlčenlivost). Školní psycholog spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (např. PPP, SPC, SVP), dále se zařízeními zdravotnickými, sociálními a s orgány státními i nestátními.

Cíle poskytovaných poradenských služeb:

  • Přiblížení odborné pomoci v oblasti rizikových projevů chování žákům, rodičům a učitelům školy.
  • Zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
  • Vytvoření systému včasného odhalování a účinného řešení problémových projevů chování ve škole a zajištění jejich prevence.
  • Omezení školní neúspěšnosti žáků a vytvoření systému podpůrných opatření.
  • Provázání poradenských služeb školy s poskytováním poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) v oblasti vzdělávání.
  • Zlepšení vzájemných vztahů žáků ve třídách i celkového klimatu školy.
  • Vytvoření metodického zázemí pro pedagogy při integraci a vzdělávání žáků se SVP.

Podrobnější popis činnosti školního psychologa naleznete v dokumentech o školním poradenském pracovišti.