Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní informace

Ve školním roce 2019/2020 pokračuje ve škole ve své činnosti odborný pedagogický pracovník – školní psycholog. Jeho hlavní náplní práce je vytvoření podmínek pro plnohodnotné zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do školy hlavního vzdělávacího proudu a poskytování poradenských služeb žákům, rodičům i učitelům školy z oblasti rizikových projevů chování, které mohou ovlivňovat průběh vzdělávání i osobní postoje žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální znevýhodněnost prostředí, ze kterého dítě do školy přichází, poruchy chování, neomluvená absence a další. Školní psycholog úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, s nimiž ve škole vytváří vysoce specializovaný tým – školní poradenské pracoviště.

Pracovní pozice školního psychologa je financována z dotace Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách poskytnutou MŠMT.

 

Rodiče, učitelé i žáci mohou využívat při poskytování poradenských služeb konzultačních hodin školního psychologa. Konzultace mohou být sjednány i předem e-mailem nebo telefonicky (viz konzultační hodiny).

Cíle programu v rámci poskytovaných poradenských služeb:

  • přiblížení odborné pomoci v oblasti rizikových projevů chování žákům, rodičům a učitelům školy
  • zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  • vytvoření systému včasného odhalování a účinného řešení problémových projevů chování ve škole a zajištění jejich prevence
  • omezení školní neúspěšnosti žáků a vytvoření systému podpůrných opatření
  • provázání poradenských služeb školy s poskytováním poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) v oblasti vzdělávání
  • zlepšení vzájemných vztahů žáků ve třídách i celkového klimatu školy
  • vytvoření metodického zázemí pro pedagogy při integraci a vzdělávání žáků se SVP

 

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm