Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní informace

Stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce 2019/2020 působí ve škole odborný pedagogický pracovník – školní psycholog. Je součástí odborného týmu školního poradenského pracoviště (ŠPP), spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.

Funkce školního psychologa je samostatná poradenská činnost. Poskytuje komplexní poradenské služby žákům, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Veškeré informace a dokumentace jsou vedeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a rovněž v souladu s etickým kodexem práce školního psychologa (závaznou normou postupů vůči klientům např. povinná mlčenlivost). Školní psycholog spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (např. PPP, SPC, SVP), dále se zařízeními zdravotnickými, sociálními a s orgány státními i nestátními.

Cíle poskytovaných poradenských služeb:

  • Přiblížení odborné pomoci v oblasti rizikových projevů chování žákům, rodičům a učitelům školy.
  • Zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
  • Vytvoření systému včasného odhalování a účinného řešení problémových projevů chování ve škole a zajištění jejich prevence.
  • Omezení školní neúspěšnosti žáků a vytvoření systému podpůrných opatření.
  • Provázání poradenských služeb školy s poskytováním poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) v oblasti vzdělávání.
  • Zlepšení vzájemných vztahů žáků ve třídách i celkového klimatu školy.
  • Vytvoření metodického zázemí pro pedagogy při integraci a vzdělávání žáků se SVP.

Podrobnější popis činnosti školního psychologa naleznete v dokumentech o školním poradenském pracovišti.

Základní škola

tel. 556 835 920
sekretariat(na)zstyrfren(tecka)cz

RNDr. Zdeňka Murasová
ředitelka školy

Mateřská škola

tel. 556 835 969
msmarkova1(na)seznam(tecka)cz

Kateřina Balážová
vedoucí učitelka

Školní družina

tel. 731 524 031
druzina(na)zstyrfren(tecka)cz

Zdenka Kučerová
vedoucí vychovatelka

Školní jídelna

tel. 556 835 806
jidelna(na)zstyrfren(tecka)cz

Jitka Žurovcová
vedoucí školní jídelny

Evropský sociální fond - MŠMT

Město Frenštát pod Radhoštěm